V e d t æ g t e r

Forsiden

Seneste nyt

Foreningen

Kalender

Kik indenfor

Bestyrelse

Kontingent

Love

Fuchsia haver

Udstillinger

år 1999

år 2002

Bliv medlem

Dansk Fuchsia Selskab

Link til andre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1 Hjemsted og navn

Foreningen Nordsjællands Fuchsiavenner, der er hjemmehørende i Hillerød Kommune, er stiftet den 9. oktober 1994.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for dyrkning af Fuchsia.

Foreningens formål søges fremmet ved afholdelse af møder med forskellige foredrag, film, demonstrationer m.m.

Foreningen er tilknyttet den landsdækkende organisation Dansk Fuchsia Selskab.

§ 3 Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 18 år.

§ 4  Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer. Indmeldelsen er personlig og bindende. Ved indmeldelse modtages et eksemplar af foreningen vedtægter, årsprogram samt et medlemskort og et ledsagerkort, der bør bæres ved foreningens møder og arrangementer.

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af et kalenderår.

§ 6 Kontingent

Kontingentet, der omfatter husstanden,  fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet skal være betalt senest den 31. januar hvert år.

Betaling sker via BetalingsService den 31. januar eller ved indbetalingskort, der udsendes til medlemmerne i slutningen af december måned året før.

§ 7 Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldmåneden.

Hvis kontingentet ikke er betalt ved forfald fremsendes rykkerskrivelse. Hvis kontingentet ikke betales herefter, orienteres medlemmet skriftligt om, at det er slettet af foreningens medlemsliste.

Optagelse på ny kan ske mod betaling af kontingent.

§ 8 Udelukkelse og eksklusion

Skønnes det, at et medlem handler i strid med foreningens interesser, forelægges sagen skriftligt for bestyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt vedkommende midlertidigt skal udelukkes af foreningen. Bestyrelsen fremlægger sagen på først kommende generalforsamling, hvor afgørelsen om eksklusion træffes ved simpelt flertal.

§ 9 Stemmeret

Alle foreningens medlemmer, der ikke er i kontingentrestance,  har ret til at deltage i drøftelser og beslutninger om foreningens anliggender, gennem deltagelse i foreningens generalforsamling. Et medlemskort har én stemme.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt.

§ 10 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Der tages referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet skal godkendes og underskrives af dirigenten.  

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af  marts måned.

Indkaldelse sker med  mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden. Det reviderede regnskab udsendes til alle medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen  senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal ved håndsoprækning. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller blot 1 medlem forlanger det.

Beslutninger om ændringer af vedtægter skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1.        Valg af dirigent og referent

2.        Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.        Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4.        Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

5.        Fastsættelse af kontingent for næstfølgende foreningsår

6.        Behandling af indkomne forslag

7.        Valg af formand i henhold til § 12

8.        Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til § 12

9.     Valg af revisor og revisorsuppleant i henhold til § 16

10.     Eventuelt

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af bestyrelsen ønsker det og SKAL indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske om det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

Der gælder de samme bestemmelser for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse som for den ordinære generalforsamling.

§ 12 Bestyrelse – valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af en formand og 5 - 7 bestyrelsesmedlemmer og vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

Formand og op til 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, medens resten af bestyrelsen er på valg i lige år.

Såfremt et eller flere medlemmer i løbet af året udtræder af bestyrelsen, kan supplering finde sted ved førstkommende generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer kommer under 5, skal bestyrelsen foretage supplering. Suppleringsvalget skal godkendes ved førstkommende generalforsamling
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der har været medlem af foreningen i minimum 1 år.

Bestyrelsen vælger en kontaktperson til Dansk Fuchsia Selskab.
 

§ 13 Udstillinger

Deltagelse på udstillinger o.l. hvor  medlemmerne deltager med Fuchsia m.v. og  eget tilbehør, sker for det enkelte medlems egen regning og risiko, med mindre andet, skriftlig på forhånd er aftalt med bestyrelsen. Deltagere på en udstilling skal være medlem af foreningen eller en inviteret forening. Der skal indgå mindst et bestyrelsesmedlem i udstillingsudvalget. Udstillingen afvikles i øvrigt efter de af generalforsamlingen godkendte retningslinier.

§ 14 Tegningsforhold og hæftelse

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 af bestyrelsens medlemmer er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der tages referat af bestyrelsens forhandlinger.         

Foreningen  tegnes af formanden i forening med et bestyrelses­medlem.

I økonomiske forhold tegnes foreningen af formanden og kas­sereren.

Foreningen hæfter med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen  nogen personlig hæftel­se.

§ 15  Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revision.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrifter.

Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

§ 16 Revision

Revisionen består af 2 personer, der  vælges på den ordinære generalforsamling for en periode af 2 år ad gangen og 1 revisorsuppleant. Revisor 1 vælges i ulige år og revisor 2 vælges i lige år. Revisorsuppleant vælges hvert år.

Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 17 Foreningens opløsning

For at kunne træffe beslutning om foreningens opløsning kræves det, at der er indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor kun dette punkt er på dagsordenen.

Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås dette flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvor mange af de stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På samme ekstraordinære generalforsamling skal der samtidig træffes beslutning om anvendelse af foreningens formue, herunder løsøre.

Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal.

-------------------------------------------------

Vedtægterne er vedtaget  den 18. marts 2012

 

 Vedtægterne er desuden ændret således:

           På generalforsamlingen den 21. marts 2010

           På generalforsamlingen den 16. marts 2003

           På generalforsamlingen den 25. marts 2001

           På generalforsamlingen den 19. marts 2000

           På generalforsamlingen den 22. marts 1998